สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เพื่อให้แนวทางการพัฒนาสอดคล้องและรองรับแนวทางของการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้เชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี กับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าด้วยกัน

          การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(ปี 2566-2570)
ยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปี 2566-2570)
1. การพัฒนาท้องถิ่น 1. พัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สร้างแหล่งการเรียนรู้ห้องสมุดอัจฉริยะด้วยนวัตกรรม (Smart Services)
2. การผลิตและพัฒนาครู 2. เป็นแหล่งเรียนรู้อัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ตามแนวทางห้องสมุดสีเขียว (Smart Place)
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 3. เป็นผู้นำต้านเทคโนโลยีในพัฒนา สร้างคลังความรู้ 3 บุรี เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน (Smart Community)
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 4. เป็นองค์กรอัจฉริยะ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (Smart University)

ยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2566-2570

ยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561-2565