สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผู้บริหาร
อธิการบดี

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวอณุภา ทานะรมณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
Website : Resume

นางสาวพิชญนันท์ พรมพิทักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
Website : Resume

งานเทคนิคสารสนเทศ

นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
Website : hathairat-s

นางสาวสร้อยนภา ศรีอัมพร
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
Website : Resume

นางสาวชวนชม สมนึก
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
Website : Resume

นางสิริมาตย์ จันทร์ขาว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
Website : Resume

นางศศิภา เกตุเจริญ
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
Website : Resume

นางราตรี คงขุนทด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน
Website : Resume

งานบริการสารสนเทศ

นางปิติรัตน์ อินทุม
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
Website : Resume

นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
Website : Resume

นางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ์
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
Website : Resume

นางสาวเพ็ญพิชชา สิทธิวรยศ
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
Website : Resume

ว่าที่ ร.ต.อำนาจ มะลิวัลย์
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
Website : Resume

นางชุลีรัตน์ จันทร์สว่าง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน
Website : Resume

นางสาวนฤมล สุขเกษม
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
Website : Resume

นางวรนุช โพธิ์สุวรรณ
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
Website : Resume

นางสาวจันทร์จิรา เกตุยา
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน
Website : Resume

นางสาวสงวน ชื่นชมกลิ่น
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน
Website : Resume

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางอัญชลี เขื่อนขันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
Website : aunchalee

นางสาวสุกัญญา บุญทวี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
Website : sukanya-b

นายธงชัย ไสวงาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
Website : Resume

นายวันชัย ปิดตานัง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
Website : Resume