สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

:: อาคารสถานที่ ::

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

Tel. 0-3641-2783
Fax. 0-3642-2194
URL : http://library.tru.ac.th

ระเบียบการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2556

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันอยู่ที่อาคาร 8 ประกอบด้วยอาคาร 2 อาคารเชื่อมต่อกัน แบ่งพื้นที่งานและบริการ ดังนี้

อาคารเก่า (2 ชั้น)
ชั้น 1 ส่วนบริการ

 • บริการยืม-คืน หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์และงานวิจัย 
 • บริการตู้ยืมและตู้คืนอัตโนมัติ
 • บริการสมัครสมาชิกออนไลน์
 • ตรวจสอบหนี้สิน/ปลอดหนี้
 • บริการรับฝากของ (ตู้ล็อกเกอร์) จุดตรวจ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
 • บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ OPAC
 • พื้นที่จัดแสดงหนังสือใหม่
 • บริเวณโถงสำหรับจัดนิทรรศการ
 • มุมบอร์ดเกม
 • มุมห้องสมุดสีเขียว Green Library

ชั้น 2 บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ

 • บริการยืม-คืน สื่อโสตทัศนวัสดุ VDO/VCD/DVD สารคดี ภาพยนตร์ ดนตรี 
 • บริการ English Self Study on Disc เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
 • บริการห้อง AV2 ฉายภาพยนต์และให้ยืมห้องในการเรียนการสอน
 • บริการห้อง AV3 ชมภาพยนต์
 • ห้องเทพสตรีนิทัศน์

อาคารใหม่ (8 ชั้น)
ชั้น 1 ส่วนสำนักงาน

 • สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ
 • ตู้เสนอซื้อหนังสือ
 • มุมการ์ตูน Comics Zone
 • จุดบริการน้ำดื่ม
 • บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน

ชั้น 2  ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • บริการยืม-คืน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ CD-Rom Multimedia
 • บริการคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นอินเทอร์เน็ต
 • บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
 • บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • บริการเครื่องพิมพ์ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูล และฐานข้อมูลออนไลน์
 • บริการห้องฝึกอบรม
 • บริการห้องสมุดสร้างสุขสำหรับสืบค้น eBook

ชั้น 3 บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและห้องสมุดกฏหมาย 

 • บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง นิตยสาร วารสาร 
 • บริการหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา
 • ห้องสมุดกฏหมาย
 • บริการสืบค้นราชกิจจานุเบกษา

ชั้น 4 บริการหนังสือทั่วไป ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ

 • บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หมวด 000 100 200 300 400
 • มุมคุณธรรม

ชั้น 5 บริการหนังสือทั่วไป ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ

 • บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและต่างประเทศ หมวด 500 600
 • ห้องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุมความรู้ตลาดทุน

ชั้น 6 บริการหนังสือทั่วไป ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ

 • บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและต่างประเทศ หมวด 700 800 900
 • บริการห้องค้นคว้าสำหรับอาจารย์ ห้องค้นคว้ากลุ่ม และห้องค้นคว้าเดี่ยว
 • หนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
 • บริการห้องสวดมนต์ทำสมาธิ และห้องละหมาด
 • มุมอาเซียน

ชั้น 7 บริการหนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ งานวิจัย

 • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 • บริการหนังสืออ้างอิง
 • บริการหนังสือวิทยานิพนธ์   รายงานการวิจัย บทคัดย่อ
 • ห้องประชุม
 • ห้องค้นคว้าสำหรับอาจารย์

ชั้น 8 ส่วนสารสนเทศท้องถิ่น

 • ห้องสารสนเทศท้องถิ่น ให้บริการข้อมูลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี
 • สารนิพนธ์กองทุนหมู่บ้านจังหวัดลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี
 • ห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชการที่ 9)
 • ห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

:: ข้อปฏิบัติ ::

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ

สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

สมาชิก ทรัพยากรสารสนเทศ ค่าปรับ/วัน/เรื่อง
หนังสือ ระยะเวลา วิจัย/วิทยานิพนธ์ ระยะเวลา VCD/LSS/CD-Rom ระยะเวลา
อาจารย์ 20 เล่ม 1 ภาคเรียน 7 เรื่อง 7 วัน 2 เรื่อง 7 วัน 5 บาท
บุคลากร 20 เล่ม 1 เดือน 7 เรื่อง 7 วัน 2 เรื่อง 7 วัน
นศ.ปริญญาโท-เอก, นศ.บัณฑิตศึกษา 10 เล่ม 14 วัน 10 เรื่อง 7 วัน 2 เรื่อง 7 วัน
นศ.ปริญญาตรี 5 เล่ม 14 วัน 5 เรื่อง 7 วัน 2 เรื่อง 7 วัน
นร.สาธิตฯ 5 เล่ม 7 วัน 1 เรื่อง 7 วัน 2 เรื่อง 7 วัน
บุคคลภายนอก ไม่มีสิทธิยืม


ระเบียบและมารยาทในการใช้สำนักวิทยบริการฯ

 • แสดงบัตรสมาชิกเมื่อเข้าใช้บริการ
 • บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบัตรเข้าใช้บริการ
 • ฝากสิ่งของ ณ จุดรับฝากของก่อนเข้าใช้บริการ ยกเว้นของมีค่า ถ้าสูญหายสำนักฯ   จะไม่รับผิดชอบ
 • แต่งกายสุภาพ
       - ชุดนักเรียน ชุดนักศึกษา ห้ามสวมเสื้อปล่อยชาย ห้ามสวมรองเท้าแตะ หรือรองเท้าที่ไม่มีสายรัดส้น
       - ชุดทั่วไปที่สุภาพ
 • ไม่พูดคุย หรือทำเสียงดัง
 • ปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ
 • ไม่ขโมย ฉีก ตัด ทำลายหนังสือหรือวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ
 • ให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือ วัสดุ สิ่งของ ณ จุดตรวจก่อนออกจากสำนักฯ
 • ถ้าปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับ จะถูกตักเตือนหรือลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

  การลงโทษ ผู้ที่ปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับจะถูกลงโทษ   คือ
 • อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำนักฯ มีหน้าที่ดูแล อำนวยความสะดวกและมีสิทธิ์ว่ากล่าวตักเตือน เมื่อผู้ใช้ปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง
 • ขโมย ฉีก ตัด ทำลายหนังสือ วัสดุการศึกษาอื่น และอุปกรณ์ต่าง ๆ จะถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย อาจถูกสั่งพักการเรียน หรือให้ออก