สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประวัติสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในระยะเริ่มแรกหนังสือยังกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ เพราะขาดบรรณารักษ์ที่ขาดความรู้ในด้านการดำเนินงาน ดังนั้นเริ่มแรกจึงมีการจัดเก็บหนังสือไว้ที่ห้องพักครูหรืออาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2497

คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ เป็นอาจารย์ใหญ่ได้เริ่มจัดให้มีห้องสมุดขึ้นโดยใช้เรือนไม้หลังอาคาร 2 (ปัจจุบันคือสำนักส่งเสริมวิชาการ) จัดเป็นห้องสมุดดังกล่าว

พ.ศ. 2500

อาจารย์พร ทองพูนศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการ ได้ย้ายห้องสมุดมาตั้งที่ชั้นล่างของอาคาร 2 มีขนาด 2 ห้องเรียน ในช่วงนี้ห้องสมุดได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการ G.E.D. (General Education Development) เป็นค่าครุภัณฑ์และค่าหนังสือ

พ.ศ. 2506

คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ เป็นผู้อำนวยการ ไดัย้ายห้องสมุดไปอยู่ชั้น 2 อาคาร 2 มีขนาด 3 ห้องเรียน และได้ขยายเป็น 5 ห้องเรียนในปี พ.ศ. 2515

พ.ศ. 2516

อาจารย์บุญเลิศ ศรีหงษ์ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยครูเทพสตรี ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ บริษัทเจริญกิจศีริพาณิชย์เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง งบประมาณ 2,400,000 บาท ซึ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 2,300,000 บาท และวิทยาลัยจ่ายสมทบ 100,000 บาท เป็นอาคาร 2 ชั้นขนาด 12 x 15 เมตร มีห้องเรียนต่อออกไปทางทิศตะวันตกและห้องจัดนิรรศการต่อแยกออกไปทางด้านทิศใต้ โดยมีระเบียงเชื่อมถึงกัน เริ่มปักผังก่อสร้างเมื่อ 3 ธันวาคม 2516 ก่อสร้างเสร็จแล้วเมื่อ 24 กันยายน 2517 และเปิดใช้เมื่อ 11 ธันวาคม 2517

พ.ศ. 2540

สมัยอาจารย์สมบูรณ์ สงวนญาติ เป็นอธิการบดีสถาบันราชภัฏเทพสตรีได้รับงบประมาณก่อสร้างใหม่ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดยุวกรศุภภัณฑ์เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง งบประมาณ 35,990,000 บาท เป็นอาคารสูง 8 ชั้นแล้วเสร็จเมื่อ 31 กรกฎาคม 2541 และเปิดใช้เมื่อ 10 มิถุนายน 2542 เป็นต้นมา

พ.ศ. 2547

เปลี่ยนสถานภาพสถาบันราชภัฏ เป็นมหาวิทยาลัย จึงมีการปรับโครงสร้างสำนักวิทยบริการรวมกับสำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานใหม่ คือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2549

มหาวิทยาลัยปรับโครงสร้างสำนักวิทยบริการฯ อีกครั้ง โดยไม่รวมกับสำนักคอมพิวเตอร์ และใช้ชื่อเหมือนเดิม คือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีพัฒนาการจากห้องสมุดธรรมดา (Manual Library) เป็นห้องสมุดอัตโนมัติ (Automation Library) ดังนี้

ส.ค. 2538

ได้เริ่มนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในห้องสมุด เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Dynix (Dynix Library Automation System) เริ่มด้วยโปรแกรมหลักสำหรับงานห้องสมุด 4 โปรแกรม คือ
1. โปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูล
2. โปรแกรมสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Cataloguing Module)
3. โปรแกรมสำหรับสืบค้น (Online Public Access Cataloging Module คือ OPAC หรือ PAC)
4. โปรแกรมสำหรับงานบริการยืม - คืน (Circulation Module)
ระยะนี้เน้นการสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือและโสตทัศนวัสดุ โดยมีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 4 เครื่อง (ใช้งบประมาณทั้งระบบ จำนวนเงิน 1,354,550 บาท)

ก.ย. 2539

ได้ปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จาก 8 User license ขยายเป็น 16 User licenses (งบประมาณ 395,100 บาท)

ต.ค. 2539

ซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพิ่ม 6 เครื่อง (งบประมาณ 279,280 บาท) เพื่อใช้ในงานสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมเพิ่มเติมและให้บริการสืบค้นด้วยระบบ OPAC จำนวน 4 เครื่อง

มิ.ย. 2540

เปิดบริการยืม-คืน ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ต.ค. 2540

เปลี่ยน Server Compaq ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มลูกข่ายประจำฝ่านสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และฝ่ายบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ จัดหาคอมพิวเตอร์บริการอินเทอร์เน็ต 10 เครื่อง บริการ CD-ROM stand alone 3 เครื่อง

พ.ศ. 2541

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพิ่มอีก 5 เครื่อง ใช้ในส่วนสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ส่วนบริการโสตทัศนวัสดุ และบริการสืบค้น (OPAC) 3 เครื่อง จัดทำฐานข้อมูล CD-ROM วารสารภาษาไทยสาขาเกษตรกรรม เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยอื่นและได้วางสายเคเบิล 110 จุด เพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ดำเนินงานและบริการ

พ.ศ. 2542

- ได้ปรับขยายและปรับปรุงแม่ข่ายระบบห้องสมุดอัดโนมัติ เพื่อรองรับ Z39.50 ที่มีความจำเป็นต่อการบริการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเชื่อมต่อกับห้องสมุดอื่น ๆ
- ขยายขีดความสามารถของเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติจากระบบ Dynix เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon
- สร้างเว็บไซต์ของหอสมุด URL คือ http://library.tru.ac.th

พ.ศ. 2543

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 48 เครื่อง (2,092,407 บาท) เพื่อบริการ Internet เพิ่มขึ้นเป็น 30 เครื่อง และ CD-ROM stand   alone เพิ่มขึ้นเป็น 10 เครื่อง และคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ เพิ่มเติม
- ติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ WEBPAC 1 เครื่อง (งบประมาณ 1,330,545 บาท) เพื่อขยายบริการสืบค้นผ่านระบบเครือข่าย
- เปิดบริการสืบค้นผ่านระบบเครือข่าย (WEBPAC) ตลอด 24 ชั่วโมง
- ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล CD Multimedia 1 เครื่อง (1,338,460 บาท)

เม.ย. 2545

- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพิ่มเติมอีก 23 เครื่อง (878,577 บาท) เพื่อบริการ CD-ROM Network
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว 1 เครื่อง สำหรับใช้ฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูลนอกสถานที่

พ.ย. 2545

ขยายขีดความสามารถของ เครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติจาก Horizon เป็น Horizon Sunrise 7.2 เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล และสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดอื่น ๆ ได้พร้อมกัน โดยเทคโนโลยีฐานข้อมูล Z 39.5

พ.ศ. 2546

- สร้างเว็บไซต์ของเครือข่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปฏิรูปและการเรียนรู้
- เพิ่มหน่วยความจำสำรอง (Hard Disk) ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็น 91 GB

ก.ย. 2548

จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 7 เครื่อง (จำนวน 5 เครื่อง บริการ CD-Multimedia, จำนวน 2 เครื่อง   สำหรับผู้ปฏิบัติงานเว็บไซต์ และตัดต่อซีดี วีดิโอ

มิ.ย. 2549

จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง (จำนวน 2 เครื่อง สำหรับบริการยืม- คืน, ห้องฝึกอบรม 1 เครื่อง, ผู้บริหาร 2 เครื่อง) สำหรับเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ เปลี่ยน URL เป็น http://library.tru.ac.th

ก.ย. 2549

จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง สำหรับบริการห้อง AV2

ก.พ. 2550

จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 12 เครื่อง (สำหรับปฏิบัติงานธุรการ 1 เครื่อง, วารสาร 2 เครื่อง, สืบค้นข้อมูล (ชั้น 1) 2 เครื่อง, บริการโสตทัศน์ 1 เครื่อง, งานฐานข้อมูลหนังสือ 6 เครื่อง

พ.ค. 2550

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 1 ชุด (16 กล้อง) สำหรับสอดส่องดูแลความปลอดภัย ภายในสำนักวิทยบริการฯ

พ.ย. 2550

จัดซื้อเครื่อง Printer Laser จำนวน 3 เครื่อง สำหรับปฏิบัติงานธุรการ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ - จัดซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์ จำนวน 1 ชุด สำหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธ.ค. 2550

- จัดซื้อชุดโต๊ะทำงาน / คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด และโทรทัศน์ขนาด 37 นิ้ว จำนวน 1 ชุด สำหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ชุดโต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด และชุดโต๊ะกาแฟ 2 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ได้รับบริจาคจาก บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ลพบุรี 1990 จำกัด
- จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด สำหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก.พ. 2551

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Server แม่ข่ายระดับสูง 2 เครื่อง สำหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

มี.ค. 2551

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 2 ชุด (32 กล้อง) สำหรับสอดส่องดูแลความปลอดภัย ภายในสำนักวิทยบริการฯ

พ.ศ. 2552

จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์มีจำนวนไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ

พ.ศ. 2553

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 1 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับดำเนินงานส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง เพื่อบริการ Internet
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง เพื่อบริการ Internet

พ.ศ. 2554

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง เพื่อบริการ Internet
- จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อให้บริการสำหรับสืบค้นสารสนเทศ

พ.ศ. 2555

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง เพื่อปฏิบัติงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

พ.ศ. 2556

- จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด 1 ชุด สำหรับสอดส่งดูแลความปลอดภัย ภายในสำนักวิทยบริการฯ
- จัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง สำหรับฝึกอบรมและนำเสนอมัลติมีเดีย
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องบริการอินเทอร์เน็ต

พ.ศ. 2557

จัดตั้งห้องสมุด Digital สร้างสุข โดยบริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ฯ มอบห้องสมุดดิจิตอลในรูปแบบ iPad ที่บรรจุหนังสือกว่า 1,000 เล่ม ในรูปของ' E-book เพื่อค้นหาข้อมูลประกอบการศึกษา ให้กับสำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 57

พ.ศ. 2558

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการ ได้แก่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติพร้อมระบบ RFID จำนวน 1 ระบบ
- จัดซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALEPH เพื่อนำมาใช้แทนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ HORIZON
- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 10 เครื่อง ให้กับเจ้าหน้าที่ใช้งานแทนเครื่องเดิม
- เครื่องสแกนเนอร์สำหรับทำ E-book จำนวน 2 เครื่อง
- เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง
- กล้อง DSLR พร้อม เลนส์ EF-S 18-55 mm. จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากครุภัณฑ์ตัวเดิมนั้นชำรุด และไม่คุ้มทุนในการซ่อม
- เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์ Laser all in one จำนวน 1 เครื่อง

พ.ศ. 2559

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสัมผัส จำนวน 10 เครื่อง เพื่อให้บริการสืบค้นตามชั้น
- จัดซื้อชุดกระดานอัจฉริยะ จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรม

พ.ศ. 2560

- จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง
- จัดซื้อชุดชมสื่อมัลติมีเดียประกอบนิทรรศการ จำนวน 2 ชุด
- จัดซื้อระบบให้บริการสืบค้นสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ข่าวสารเคลื่อนที่ จำนวน 1 ระบบ
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้น หน้าจอสัมผัส จำนวน 8 เครื่อง
- จัดซื้อชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา จำนวน 4 ชุด

พ.ศ. 2561

- ได้รับงบประมาณดำเนินการจัดหาระบบโซลาเซลล์ในโครงการ Green Library 1 ระบบ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและเสิ่งแวดล้อม
- กล้องถ่ายวีดีโอ 1 ชุด - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 ตัว
- ประตูตรวจสอบการเข้าออกห้องสมุดแบบปีกนก 1 ชุด
- ประตูป้องกันการขโมยสื่อ 1 คู่

พ.ศ. 2562

- โต๊ะอัจฉริยะระบบสัมผัสเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 4 ชุด
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 4 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่อง
- ชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 ชุด
- ชุดโซลาเซลล์ 1 ชุด
- มิดตอร์ไฟฟ้า (Watt Hour Meter) 1 ชุด
- เครื่องดักไขมัน 2 ชุด
- เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง

พ.ศ. 2563

- ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานประจํา และงบประมาณปรับปรุงพื้นที่บริการและห้องน้ํา จํานวน 1,977,000 บาท
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 7 เครื่อง
- พัดลมโคจร จํานวน 30 ตัว

พ.ศ. 2564

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 100 ชุด
- จัดซื้อกล้องวงจรปิด จํานวน 1 ระบบ

พ.ศ. 2565

- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 100 เครื่อง
- จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 8 เครื่อง

พ.ศ. 2566

ชุดพัฒนาสื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบไฮบริด จำนวน 1 ชุด

ผู้บริหารงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2597-ปัจจุบัน

พ.ศ. 2497-2501
พ.ศ. 2501-2502
พ.ศ. 2502-2503
พ.ศ. 2503-2505
พ.ศ. 2505-2522
พ.ศ. 2522-2533
พ.ศ. 2533-2536
พ.ศ. 2536-2537
พ.ศ. 2537-2539
พ.ศ. 2539-2542
พ.ศ. 2542-2546
พ.ศ. 2546-2556
พ.ศ. 2556-2564
พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน

อาจารย์ออมทรัพย์ คำอาจ
อาจารย์สุนทรี ศาสตร์สาระ
อาจารย์สวาท ฤทธิเกิด
อาจารย์สมัย เสยยงคะ
ผศ.วัลลภ สวัสดิวัลลภ
อาจารย์มนต์ฤดี วัชระประทีป
อาจารย์ชมภู โชติจริยะ
อาจารย์บุญเรือน จันทศรีคำ
อาจารย์รชตกมล ยันต์ทอง
อาจารย์ชมภู โชติจริยะ
ผศ.บุญเรือน จันทศรีคำ
ผศ.ดวงใจ อมิตรพ่าย
ผศ.ศรีสุภา นาคธน
ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์

คณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบัน

1. ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์
2. อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง
3. อาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์
2. อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง
3. อาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ
4. ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ
5. ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
6. ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
7. นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์
8. นางอัญชลี เขื่อนขันธ์
9. นางปิติรัตน์ อินทุม
10. นางสาวอณุภา ทานะรมณ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ