สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง และอาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญและสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 "ทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์" มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ บริเวณลานธรรม และห้องโถงชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566

Free Joomla Lightbox Gallery