สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

          ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทสตรี อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง และอาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ นางปิติรัตน์ อินทุม และนางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2566 ชมรมห้องสมุดสีเขียว การประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว “ห้องสมุดสีเขียวกับการมุ่งสู่ Net Zero” พร้อมรับมอบเกียรติบัตรองค์กรลดโลกร้อนด้วยเสื้อผ้า Cool Mode” มอบโดยคุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

Free Joomla Lightbox Gallery