สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง อาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการการอบรมให้ความรู้เรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง และเทคนิคการทำสื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม New Gen ครั้งที่ 9 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. โดยมีนายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดยโครงการการอบรมให้ความรู้เรื่อง โรคหลอดเลือดสมองและเทคนิคการทำสื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม New Gen ครั้งที่ 9 ได้รับเกียรติจากทีมแพทย์ และพยาบาลจากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี ให้ความรู้เรื่องหลอดเลือดในสมอง และเมื่อเวลา 15.00 น. ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการทำสื่อประชาสัมพันธ์ infographic อย่างง่าย และการตัดต่อคลิปวิดีโอสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมี อาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และ นางสาวนฤมล สุขเกษม บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Free Joomla Lightbox Gallery