สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมตอบคำถาม "สาระกับสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน" โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมกิจกรรม ณ โถงจัดนิทรรศการ ชั้น 1 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 สำหรับกิจกรรมตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่ได้รับองค์ความรู้ต่าง ๆ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และต่อส่วนรวม ปัจจุบันสารานุกรมไทยได้จัดทำขึ้นในรูปแบบ อีบุ๊ค สารานุกรมไทยรวมเล่ม และสามารถอ่านผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ https://saranukromthai.or.th/ebooks/?page_id=1130

Free Joomla Lightbox Gallery