สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดยอาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง อาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมรับรางวัลการประกวดโครงการแสดงผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 (103 ปี เทพสตรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) ระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2566 ในการประกวดผลงานครั้งนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนิทรรศการด้านการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่นในผลงาน “โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต” และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น ในผลงาน “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Free Joomla Lightbox Gallery