สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง อาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมงาน 103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเพชรเทพสตรีประจำปี 2566 ในโอกาสนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับนางปิติรัตน์ อินทุม บรรณารักษ์ชำนาญการ หัวหน้าส่วนงานบริการสารสนเทศ เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรเทพสตรี ประเภทศิษย์เก่า ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Free Joomla Lightbox Gallery