สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง อาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน (Infographic/คลิปวีดีโอ) ให้กับเทศบาลตำบลท่าศาลา โดยมีนางวิลาทิพย์ สละชีพ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องมินิเธียเตอร์ และห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566

Free Joomla Lightbox Gallery