สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดยอาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมนางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ นางราตรี คงชุนทด นางสาวนฤมล สุขเกษม และนางสาวเพ็ญพิชชา สิทธิวรยศ บุคลกากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียนอัจฉริยะ ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 7-8 กันยายน 2566 โดยจัดกิจกรรม Paper Bag ร่วมกับศูนย์ภาษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ให้เต็มตามศักยภาพ ให้นักเรียนมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปลูกฝังความกล้าแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรม

Free Joomla Lightbox Gallery