สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นฐานข้อมูล (ออนไลน์) การใช้งานฐานข้อมูล EBSCO ebook และ Flipster ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และรับทราบเทคนิค วิธีการสืบค้นข้อมูลสำหรับให้บริการสืบค้นข้อมูลแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น.

Free Joomla Lightbox Gallery