สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ e-meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน Green Office/การพิจารณาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ/การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan)

Free Joomla Lightbox Gallery