สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการประชุมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2566 ณ ห้องห้องฝึกอบรม ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ตรวจประเมิน และให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดตามผล ตามเกณฑ์การตรวจประเมินทั้ง 6 หมวด และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) แก่คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

Free Joomla Lightbox Gallery