สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ นางสาวสุกัญญา บุญทวี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ และ นางราตรี คงขุนทด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงานร่วมให้ความรู้ในโครงการการเรียนรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนและงานห้องสมุด ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 โดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานห้องสมุดเบื้องต้น กิจกรรมการคัดแยกขยะ และกิจกรรมการออกแบบถ่ายภาพเพื่อเตรียมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

Free Joomla Lightbox Gallery