สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการฯ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 โดยมี ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรฝึกอบรม 

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการลงนามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

Free Joomla Lightbox Gallery