สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ e-meeting วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาสำรวจห้องสมุดโรงเรียนเพื่อบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน, การพิจารณามาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร พร้อมกันนี้ ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ ในนามผู้แทนคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ในโอกาสได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น

 

Free Joomla Lightbox Gallery