สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการโครงการสำรวจความต้องการห้องสมุดโรงเรียน 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านโคกตูม โรงเรียนวัดมุจลินท์และโรงเรียนวัดจักรสีห์ เพื่อดำเนินการบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านโคกตูม โรงเรียนวัดมุจลินท์ และโรงเรียนวัดจักรสีห์

การสำรวจความต้องการห้องสมุดโรงเรียนบ้านโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

การสำรวจความต้องการห้องสมุดโรงเรียนวัดมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

การสำรวจความต้องการห้องสมุดโรงเรียนวัดจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Free Joomla Lightbox Gallery