สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง และอาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากำลังเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 26-27 เมษายน 2566 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการอบรม ได้รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการปรับโครงสร้างองค์กร การวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงาน และจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน และเพื่อจัดเตรียมการ วิเคราะห์ภารกิจหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

 

Free Joomla Lightbox Gallery