สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดงานทำบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย โดย ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมสืบสานประเพณีไทย และเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงาน สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารปิ่นโตแด่พระสงฆ์ , พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

Free Joomla Lightbox Gallery