สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

  » ผลงานบริการวิชาการ ประจำปีพุทธศักราช 2557-2563 
  » สื่อวีดิทัศน์โครงการบริการวิชาการ
  » สื่อวีดิทัศน์ "การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น"
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2565
  » รายงานการประเมินความพึงพอใจโครงการัดกิจกรรมบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน ด้านห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การส่งเสริมการอ่าน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้นักเรียนหรือชุมชน ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 
  » รายงานการประเมินความพึงพอใจโครงการจัดกิจกรรมบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน ด้านห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การส่งเสริมการอ่าน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้นักเรียนหรือชุมชน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 4-5 และ 7 เมษายน 2565 
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2564
  » รายงานโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2564 
  » รายงานโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2564 
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2563
  » รายงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบ้ติการ "การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น" ณ ลานวิถีไทย เขตพระราชฐานชั้นกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศ ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 และ คณะศึกษาดูงานจากสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  » รายงานโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านผังสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 
  » รายงานโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนวัดสะแกราบ ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฏาคม 2563 
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2562
  » รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และกิจกรรม 3R ลดโลกร้อน ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดโคกหม้อ จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 
  » รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และกิจกรรม 3R ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 
  » รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ "การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น" ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 11 และ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
  » รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และกิจกรรมส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่าน กิจกรรม 3R ลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 
  » รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฏาคม 2562