สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 • มุมความรู้ตลาดทุน Set corner


   DSC02513
  • มุมความรู้ตลาดทุน Set Corner
        ตั้งอยู่ ชั้น 5 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
        สื่อความรู้ด้านการออมและการลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ผลิต มีอยู่ รวมถึงเครือข่ายความรู้ที่เป็นของห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์ ได้รับความสนใจจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และนักลงทุนทั่วไปเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าการนำสื่อความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น หนังสือ สิ่งพิมพ์ ตำราวิชาการ และเอกสารเผยแพร่ความรู้ ฯ ออกไปสู่ชุมชนจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเผยแพร่ความรู้และพัฒนาตลาดทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้จัดทำ “โครงการมุมความรู้ตลาดทุนในสถาบันการศึกษา หรือ SET Corner” ซึ่งจะช่วยให้ผู้ สนใจทั่วไปสามารถ เข้าถึงข้อมูลความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้น
   
   DSC02514 SET Market Analasis and Reporting Tool

  logosm
  DSC02517  โครงการส่งเสริมการเรียน e-Learning เพื่อองค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา โดยโครงการพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  logoetsi