สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย โดยผ่าน VPN TRU

lgvpn

Download :

การเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย โดยผ่าน VPN TRU

 • Login โดยใช้ TRU Account โดยสร้าง Remote Access กรอกรายละเอียดดังนี้ 
  • VPN = SSL-VPN
  • Connection Name = TRU
  • Remote Gateway = vpntru.tru.ac.th
  • Select Customize port = 10442
  • Client Certificate = None
  • Authentication = Save Login
  • Username = Username / Password ใช้ชุดเดียวกับระบบ Authentication เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
 • นักศึกษาที่ไม่สามารถใช้งาน Username / Password ได้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ห้อง 16/501 โทร. 0 3642 7485 ต่อ 26253

vpntru

การเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องผ่าน VPN TRU

 • ติดต่อขอ Username / Password ได้ที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ โทร 0 3642 7485 ต่อ 18820