สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เพื่อให้แนวทางการพัฒนาสอดคล้องและรองรับแนวทางของการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้เชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี กับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าด้วยกันการเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ประเด็นยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(ปี 2561-2565)
 ประเด็นยุทธศาสตร์
ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปี 2561-2565)
1. การพัฒนาท้องถิ่น
2. การผลิตและพัฒนาครู
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1. การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
2. การให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการผลิดและพัฒนาครู
3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561-2565