ปฏิทินผู้มาใช้บริการ
Inline

ข้อปฏิบัติการจองห้อง Edutainment Zone

1.เปิดระบบการจองเวลา 07.30 น.
2.เปิดให้จองวันต่อวันสำหรับ ห้อง Edutainment Room 1-4
3.เปิดห้องเวลา 8.00 น. - 16.15 น.
4.กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง เช่น วันที่-เวลา และห้องที่ต้องการจอง
5.ตรวจสอบสถานะและหมายเหตุได้ที่รายการจองของฉัน
6.ให้สิทธิ์ 1 คนจองได้ 1 ครั้งต่อวัน
7.ให้สิทธิ์ 1 คน มีระยะเวลาในการใช้ห้อง 3 ชั่วโมงเท่านั้น
8.หากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จะถูกระงับการใช้งานเป็นระยะเวลา 7 วัน
9.เมื่อถึงเวลาที่ทำการจองใช้ห้อง แล้วไม่เข้าใช้งานภายในเวลา 30 นาที จะถูกลบออกจากระบบทันที


ข้อปฏิบัติการขอใช้ห้องเพื่อการฝึกอบรม

1.จองผ่านระบบจองห้องล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันพร้อมจัดทำบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องส่งมายังส่วนงานธุรการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.หากมีการเปลี่ยนแปลงการจองห้อง หรือยกเลิกการจองให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
3.อ่านรายละเอียด แนวปฏิบัติการใช้ห้องประชุมของสำนักวิทยฯ


แนวปฏิบัติการใช้ห้องประชุมของสำนักวิทยฯ