321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

กฏหมายลักษณะพะยานและจิตวิทยา
07 ก.ย. 2021
Description:

หนังสือ เรื่อง “คำสอนขั้นตอนปริญญาตรี พ.ศ.2477 กฎหมายลักษณะพะยานและจิตตวิทยา โดย ดูปลาตร์, แอล.และ นายวิจิตร์ ลุลิตานนท์ ได้รวบรวมหลักกฎหมายลักษณะพยานในเรื่องของหลักปฏิบัติCourt Rules และแบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 หมวด 


สนใจอ่านเพิ่มเติม


C

Powered by FW_GALLERY