321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พระนารายณ์ราชนิเวศน์
17 ก.ย. 2021
Description: “พระนารายณ์ราชนิเวศน์”
เรียบเรียงโดย : ภูธร ภูมะธน.

“พระนารายณ์ราชนิเวศน์” เป็นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดฯ ให้สร้างขึ้นที่เมืองลพบุรี มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอันมาก กรมศิลปากรได้ดำเนินการอนุรักษ์ติดต่อกันมาโดยตลอด เพื่อให้โบราณสถานแห่งนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงซ่อมแซมพระที่นั่งบางองค์ในพระนารายณ์ราชนิเวศน์เป็นที่จัดแสดงศิลปโบราณวัตถุตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน เปิดเป็น “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์”
เพื่อให้ผู้เข้าชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความสำคัญของสถานที่แห่งนี้ กรมศิลปากรจึงได้จัดพิมพ์หนังสือนำชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์ขึ้นเผยแพร่

Powered by FW_GALLERY