321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 21 ฉบับที่ 201 มิถุนายน 2564

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 201 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 

  • การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2564
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
  • สำนักวิทยบริการฯ แจ้งขยายเวลาการส่งหนังสือคืนได้จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยไม่เสียค่าปรับ !!!
  • รับชมหลักสูตรอบรมออนไลน์ และสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักวิทยบริการฯ ผ่านช่องทาง YouTube สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 newsarc21-201 Page 1

 

newsarc21-201 Page 2