321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 21 ฉบับที่ 200 พฤษภาคม 2564

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 200 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 

  • การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2564
  • เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) “ ProQuest ONE Business ”
  • สมเด็จพระเทพฯ ทรงตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง จ.สระแก้ว
  • การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)ประจาปี 2564

 newsarc21-200 Page 1

 

newsarc21-200 Page 2