321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 20 ฉบับที่ 189 มิถุนายน 2563

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 189 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 

  • การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2563
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
  • งานประจำสู่งานวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ขอเชิญชวนส่งบทเรียนออนไลน์เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ

 newsarc20-189 Page 1

 

newsarc20-189 Page 2