321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

1 Article of Monthly - October 2021

แปลงเศษผกเหลอทง เปนแผงโซลารเซลล ดดรงสยวเปลยนเปนพลงงานไฟฟา10.64