321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

รู้จักอาเซียน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)

menu row ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิกอาเซียน
     menu row ความเป็นมาของอาเซียน
     menu row กฏบัตรอาเซียน
menu row over กฏบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ pdfb
     menu row การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย
     menu row ประชาคมอาเซียน
          menu row over ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community)
          menu row over ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECOnomic Community)
          menu row over ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community)

บทความ

     menu row คนไทยกับอาเซียน และเหตุผลที่คนไทยควรรู้จักอาเซียนมากขึ้น ข้อมูล : http://www.mfa.go.th/internet/radio/book40/2.pdf
     menu row ไทยกับ AEC ในยุคสมัยแห่งเอเชีย /ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
     menu row บทเรียนของการเคลือนย้ายแรงงาน จากการขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป /นิธินันท์ วิศเวศวร

LINK

     menu row E-Doc ASEAN สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.เทพสตรี
     
menu row กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
     menu row ความร่วมมือกับอาเซียน สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
     menu row ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
     menu row ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศราษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (จร.)
     menu row อาเซียนศึกษา สถาบันสังคมศึกษา
     menu row ข้อมูลกฏหมายในกลุ่มอาเซียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลจาก : กรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศ