321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

รายงานความพึงพอใจ

รายงานความพึงพอใจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

resvlib64-1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ 2564 pdfb

resvlib64

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2563 pdfb

menu row บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
menu row บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
menu row บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
menu row บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
menu row บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

resvlib63 Page 01
2562

รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2562 pdfb

menu row บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
menu row บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
menu row บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
menu row บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
menu row บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
cresvlib61
2561
รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2561 pdfb

menu row บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
menu row บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
menu row บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
menu row บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
menu row บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ