321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

รายงานการประเมิน OIT

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity Transparency Assessment (OIT)