321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

รายงานการประเมินตนเอง

รายงานการประเมินตนเอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

sar2564
2564

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 pdfb

ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
menu row องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
     menu row over ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน
menu row องค์ประกอบที่ 2 การบริการวิชาการ
     menu row over ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
     menu row over ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

 

psar2563
2563

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 pdfb

ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
menu row องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
     menu row over ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน
menu row องค์ประกอบที่ 2 การบริการวิชาการ
     menu row over ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
     menu row over ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

psar2562
2562

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 pdfb

ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
menu row องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
     menu row over ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน
menu row องค์ประกอบที่ 2 การบริการวิชาการ
     menu row over ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
     menu row over ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื้องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

 2561

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 pdfb

ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
menu row องค์ประกอบที่ 1 การบริการวิชาการ
   menu row over ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
menu row องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
   menu row over ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การบริหารงานของหน่วยงาน
   menu row over ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารงานของหน่วยงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน

SAR2560
2560

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 pdfb

ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
menu row องค์ประกอบที่ 1 การบริการวิชาการ
   menu row over ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
menu row องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
   menu row over ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การบริหารงานของหน่วยงาน
   menu row over ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารงานของหน่วยงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน

SAR2559
2559
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 pdfb

ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
menu row องค์ประกอบที่ 1 การบริการวิชาการ
   menu row over ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
menu row องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
   menu row over ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การบริหารงานของหน่วยงาน
   menu row over ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารงานของหน่วยงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน