321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการ "Library online Tour"

p64112207

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการ "Library online Tour" ให้กับนักเรียนชั้น ม. 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2564 โดยร่วมกิจกรรมผ่านช่องทาง http://zoom.us/my/aritctru (Personal Meeting ID : 9166240816 และ Passcode : aritctru) ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.20-16.00 น. ในรูปแบบกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ zoom และ Live on Youtube

 

Free Joomla Lightbox Gallery