321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์

p64101904

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Free Joomla Lightbox Gallery