321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

อบรมการใช้ e-book ของ Gale ebook เพื่อเตรียมการในการให้บริการ

p64100401

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมอบรมการใช้  e-book ของ  Gale ebook เพื่อเตรียมการในการให้บริการ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564  เวลา 13.30 น.  การอบรมในรูปแบบออนไลน์ (ห้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom)

Free Joomla Lightbox Gallery