321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2564

p64092309

อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์  meet และระบบการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี e-meeting วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

  1. อนุมัติปฏิทินกำหนดการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
  2. ผลจากการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร 4 ด้าน (SWOT) ของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
  3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2564

Free Joomla Lightbox Gallery