321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2564

p64082001

อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์  meet และระบบการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี e-meeting วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

  1. แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  2. แผนการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2565

Free Joomla Lightbox Gallery