321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

n64072101

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบการตรวจประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

  1. รศ.ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการ
  2. ผศ.ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกรรมการ
  3. ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แดงขำ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
  4. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการและเลขานุการ

Free Joomla Lightbox Gallery