321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

p64070902

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางสาวปิติรัตน์ อินทุม บรรณารักษ์ ชำนาญการ และนางสาวนฤมล สุขเกษม บรรณารักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้ทำการบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าใช้บริการ และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ

Free Joomla Lightbox Gallery