321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

กิจกรรม 7ส การทำความสะอาดเพื่อลดวามเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID 19)

p64070800

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรม 7ส การทำความสะอาดเพื่อลดวามเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID 19) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ zoom ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2564 มีการแจ้งการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมิน 7ส และบรรยาย “การพัฒนามาตรฐาน 7ส” โดย อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กำหนดกลุ่มกิจกรรมและพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ส่วนงานสำนักงาน ส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ ส่วนงานบริการสารสนเทศ และส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินกิจกรรม 7ส ของแต่ละกลุ่มที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมรองรับการตรวจประเมิน 7 ส

Free Joomla Lightbox Gallery