321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

พิธีมอบรางวัลคนดีศรีลพบุรี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565

001

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ (คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ในโอกาสเข้ารับรางวัลคนดีศรีลพบุรีครั้งที่ 10 ปีพุทธศักราช 2565  ในสาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาคนดีในภาพรวม จัดโดยสภา​วัฒนธรรม​จังหวัด​ลพบุรี ณ สมาคมหน่วยบัญชาการพิเศษ วันที่ 25 กันยายน 2565

อ่านเพิ่มเติม...

การนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นฯ งานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

08

อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้นำเสนอผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นและได้ร่วมเข้ารับรางวัลพร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศนิทรรศการด้านการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่นในผลงาน “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” รางวัลชมเชยใน “โครงการ Smart University” และรับรางวัลชมเชยโครงการด้านการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่นในผลงาน “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

อ่านเพิ่มเติม...

งานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

013

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมการแสดงผลงานพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2565 จัดบูธแสดงผลงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโครงการ Smart University ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี "การปรับตัวและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่อนาคต" ภายใต้กรอบพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายของกระทรวง อว. ณ บริเวณโถง ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2565

 

อ่านเพิ่มเติม...

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 102 ปี

101

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 102 ปี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

  • เวลา 07.39 น. พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ณ บริเวณลานธรรม และหน้าอาคารรัตนเทพสตรี
  • เวลา 11.00 น. พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี
  • เวลา 17.00 น. งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 "ด้วยรักและผูกพัน" ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูงานจักสานในท้องถิ่น

001

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมย่อยโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูงานจักสานในท้องถิ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2565

 

อ่านเพิ่มเติม...