321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Thailand UMAP Micro-Credential

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Thailand UMAP Micro-Credential ในกิจกรรม Learn หรือ ระบบพัฒนาสมรรถนะ

กิจกรรมดังกล่าว จะเป็นการจัดการศึกษาตามหลักการ Outcome-Based Education Module (OBEM) ที่ผู้เรียนจะเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะของตนเองผ่านหน่วยการเรียนรู้ (Learning Units)ซึ่งมีแกนหลักในการออกแบบหลักสูตรที่กระชับ ตารามเรียนที่มีความยืดหยุ่น และผู้เรียนได้ฝึกผนและลองทำจนแน่ใจว่าสามารถ "ทำได้" และเมือสำเร็จการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองสมรรถนะที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ (Certificate of Learning Outcome)

  • ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/KMUTTLEARN ภายในวันที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.

n641118