321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ประชาสัมพันธ์ ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารโรคเอดส์

ด้วยกรมควบคุมโรค ขอประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความฟื้นวิชา รายงานผลการปฏิบัติงาน ย่อเอกสาร และรายงานผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี เพื่อเผยแพร่ในวารสารโรคเอดส์ โดยส่งไปยังระบบ ThaiJo 2.0 วารสารโรคเอดส์ https://he02.tvi-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/index ซึ่งบทความดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาจากคณะบรรณาธิการวารสารโรคเอดส์ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้องของข้อมูลเชิงวิชาการก่อนการเผยแพร่สู่สาธารณะ

สามารถศึกษาขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกวารสารโรคเอดส์ในระบบ ThaiJo 2.0 ได้ที่

n641111