321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

จุลสารกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ENV.OCC

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำจุลสารกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ENV.OCC ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ E-book สามารถดาวน์โหลดจุลสารฯ ได้ทางเว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/doed/publishbooksub.php?8

n640903