321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ประชาสัมพันธ์จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ของกรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิตได้จัดทำจุลสาร EXCISE NEWSLETTER เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมสรรพสามิต ให้แก่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ตลอดจนประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต โดยสามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่ https://www.excise.go.th หัวข้อ "จุลสารสรรพสามิต"

n6407152