321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ผลงานการพัฒนาเว็บไซต์จากโครงการเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ขั้นพื้นฐานกับการพัฒนางานและเผยแพร่นวัตกรรมท้องถิ่น 14 กันยายน 2565
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย องค์กรวิจัย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยส่งบทคัดย่องานวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมการประชุมวิจัยนานาชาติ International Research Conference: IRC 14 กันยายน 2565
รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีลพบุรี" สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 13 กันยายน 2565
ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล EBSCO eBooks Academic collection 12 กันยายน 2565
หนังสือดีมีมาแจกฟรี 12 กันยายน 2565
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 02 กันยายน 2565
รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “วัฒคุณาธร” ปี 2565 22 สิงหาคม 2565
วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 24 19 สิงหาคม 2565
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมืออาชีพ 25-26 กรกฎาคม 2565 21 กรกฎาคม 2565
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ขั้นพื้นฐานกับการพัฒนางานและเผยแพร่นวัตกรรมท้องถิ่น 21 กรกฎาคม 2565